background image
image
image
image
Beschikbaar
Nieuws
Info video
Seeing Me Nieuwsbrief

Seeing Me App

Aantal accounts

 

1 – 49 account(s)

voor:
 
€ 21,95 *
per account
 

dit is per jaar € 10,98 p.a.

Aantal accounts

 

50 – 99 accounts

voor:
 
€ 19,95 *
per account
 

dit is per jaar € 9,98 p.a.

Aantal accounts

 

100+ accounts

voor:
 
€ 17,95 *
per account
 

dit is per jaar € 8,98 p.a.

* Alle prijzen zijn excl. BTW.

 
Alle gebruiker-accounts zijn voor een gebruik van max. 2 jaar.
Aan het einde van deze periode krijgt de gebruiker de mogelijkheid
om een PDF te downloaden naar zijn of haar computer.

 
 

  De “ik ben een wereldburger” klapper kost € 31,75 per stuk excl. BTW & excl. verzendkosten.
Deze klapper is te bestellen op www.ikbeneenwereldburger.nl.

 
 
 

Service Bright Waters

Service die wij verlenen bij de Seeing Me App:

 • Aanmaken van een eigen schoolaccount onder seeing-me.com (bijv. app.seeing-me.com/naamschool).
 • Installatie van de Applicatie op de schoolaccount.
 • Aanmaken van alle gebruiker-accounts met individuele inloggegevens.
 • Aanmaken van een moderator (mentor) account per klas.
 • Helpdesk als de help pagina uw vraag niet beantwoordt.
 • Verwijderen van accounts die niet meer gewenst zijn.
 • Bright Waters zorgt ervoor dat alle ingevulde gegevens privé blijven (zie Disclaimer).
 • RSS
   
   

  Specificaties

  Systeem Vereisten

 • Internet toegang
 • Windows

  Besturingssystemen:
 • Windows XP Home of Professional met Service Pack 2 of later
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Minimale hardwarevereisten:
 • Pentium 233 MHz (Aangeraden: Pentium 500 MHz of meer)
 • 64 MB RAM (Aangeraden: 128 MB RAM of meer)
 • 200 MB hardeschijfruimte
 • Toetsenbord en Microsoft-muis of een ander compatibel aanwijsapparaat
 • Videoadapter en monitor met Super VGA (1280 x 1024) of hogere resolutie
 • Geluidskaart
 • Luidsprekers of hoofdtelefoon
 • Apple IPad 2 of later

  Besturingssystemen:
 • iOS 6 en later
 • Minimale hardwarevereisten:
 • Apple A5 (dual-core)
 • 512 MB RAM (of meer)
 • 200 MB hardeschijfruimte
 • Geluidskaart
 • Luidsprekers of hoofdtelefoon
 • Mac

  Besturingssystemen:
 • Mac OS X 10.4 en later
 • Minimale hardwarevereisten:
 • Macintosh computer met een Intel x86 of PowerPC G3-, G4-, of G5-processor
 • 128 MB RAM (Aangeraden: 256 MB RAM of meer)
 • 200 MB hardeschijfruimte
 • Geluidskaart
 • Luidsprekers of hoofdtelefoon
 • RSS
   
   

  Bestelformulier

  Seeing Me Web-App bestelformulier

  Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image


   
   
  RSS

  Gebruiksvoorwaarden

   

  Seeing Me © 2015 v. 1.2

   

  Seeing Me Logo

   

  Welkom op de website van Seeing Me. Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de gebruiksvoorwaarden van onze website. We maken u erop attent dat deze voorwaarden af en toe kunnen worden gewijzigd. We raden gebruikers van de site dan ook aan om ze regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze voorwaarden zijn ook ter inzage beschikbaar op het hoofdkantoor van Seeing Me, dat is gevestigd op Orthen 145 te ‘s-Hertogenbosch.

  Algemeen

  Het algemene deel van deze website is eigendom van, en wordt beheerd door, Seeing Me, een onderneming die is gevestigd op Orthen 145 te ‘s-Hertogenbosch, Nederland, info@seeing-me.com ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62838490, BTW-nummer NL.0206.46.446.B02. De website bevat meerdere subsites voor de verschillende activiteiten van Seeing Me. Deze subsites worden beheerd door Seeing Me.

  Geen garantie en disclaimer

  Seeing Me zal alles doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om op deze website actuele en accurate informatie te verschaffen, in de vorm van gegevens, aanbevelingen, diensten of overige informatie. SEEING ME WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ELKE EXPLICIETE OF STILZWIJGENDE TOEZEGGING OF GARANTIE VAN DE HAND, VAN WELKE AARD DAN OOK, MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID, ACTUALITEIT, COMPLEETHEID EN/OF VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT) ENIGE OP DEZE WEBSITE AANWEZIGE OF VIA DEZE WEBSITE VERSCHAFTE INFORMATIE EN/OF ENIG OP DEZE WEBSITE BESCHREVEN OF AANGEPREZEN PRODUCT, WAARONDER GARANTIES MET BETREKKING TOT INBREUK OP ENIG OCTROOI, COPYRIGHT OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

  Aansprakelijkheid

  Seeing Me is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel voortvloeiend uit de toegang, of het ontbreken van toegang, tot deze website, of van uw vertrouwen op de op deze website geboden informatie, inclusief maar niet beperkt tot virussen waarmee uw computerapparatuur, -software of gegevens kunnen worden besmet, tenzij dergelijke schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of nalatigheid van Seeing Me is ontstaan. Seeing Me is tevens niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder (maar niet beperkt tot) schade als gevolg van geen of late aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische communicatie en het verzenden van virussen.

  Links naar andere sites

  Op deze website kunnen links of verwijzingen van of naar andere, externe websites staan. Seeing Me wijst elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites van de hand. Onze Privacy- en Cookie-verklaring is niet van toepassing op het verzamelen en verwerken van uw gegevens op dergelijke websites. Seeing Me is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel voortvloeiend uit uw toegang tot, het ontbreken van toegang tot of het niet kunnen gebruiken van dergelijke sites en de daar verschafte informatie of uit uw gebruik van of vertrouwen op enige informatie die op dergelijke sites wordt verschaft. Links naar andere websites worden uitsluitend verschaft als service aan de gebruikers van deze website.

  Overige informatie verschaft door de gebruiker

  Het staat Seeing Me vrij om alle informatie en/of gegevens (“Gegevens”) die door u worden verschaft in dergelijke communicatie, waaronder ideeën, uitvindingen, concepten, technieken, software of kennis, te gebruiken of te kopiëren voor alle mogelijke doeleinden. Dergelijke doeleinden kunnen bestaan uit het bekendmaken van informatie aan derden en/of het ontwikkelen, produceren en/of op de markt brengen van goederen of diensten. Seeing Me heeft geen enkele verplichting om vertrouwelijkheid te betrachten met betrekking tot dergelijke gegevens. Hierbij vrijwaart u Seeing Me tegen alle gerechtelijke stappen die worden genomen tegen Seeing Me, claims die worden ingediend tegen Seeing Me en aansprakelijkheidstelling van Seeing Me als gevolg van het gebruik en/of de exploitatie van de Gegevens waarmee een inbreuk op de (intellectuele eigendoms-)rechten van enige derde partij wordt gepleegd, of die op enige andere wijze onwettig is jegens een derde partij.

  Producten en diensten

  Alle door of namens Seeing Me op deze website verschafte informatie met betrekking tot zijn producten en diensten, in de vorm van gegevens of aanbevelingen of in enige ander vorm, wordt geacht betrouwbare informatie te zijn, maar Seeing Me aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toepassing, de verwerking of het gebruik van deze informatie, producten of diensten, of de gevolgen daarvan. Op alle producten en diensten die worden verkocht door Seeing Me zijn de algemene voorwaarden van Seeing Me van toepassing.

  Intellectueel eigendom

  Tenzij anders aangegeven, zijn alle auteursrechten op deze website en op alle informatie die op of via deze website wordt verschaft (via tekst, afbeeldingen of andere wijze) eigendom van Seeing Me. Seeing Me geeft u hierbij toestemming om materiaal afkomstig van deze website uitsluitend voor persoonlijk gebruik en voor niet-commerciéle en informatieve doeleinden te tonen, op te slaan en te reproduceren, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • niets van deze website mag voor commercieel gewin of voor politieke doeleinden worden gedistribueerd of verkocht;
 • niets van deze website mag op welke manier dan ook worden gewijzigd;
 • de mededeling betreffende auteursrechten (“afkomstig van de website van Seeing Me”) moet op elke kopie of elk deel daarvan worden vermeld, samen met de datum waarop de kopie is gemaakt.
 •  

  Tenzij anders is aangegeven, zijn alle op deze website getoonde handelsmerken eigendom van of onder licentie verstrekt aan Seeing Me. Niets op deze website mag zodanig worden uitgelegd als zou op enig handelsmerk of octrooi of op enig ander intellectueel eigendomsrecht van Seeing Me een licentie of recht verleend worden.
  Voor elk ander gebruik van op deze website aanwezig intellectueel eigendom en alle informatie die op of via deze website wordt verschaft, is schriftelijke toestemming van Seeing Me vereist. Misbruik van de inhoud van deze website is ten strengste verboden.

  Toepasselijk recht, jurisdictie

  Deze website is toegankelijk vanuit verschillende landen in de gehele wereld. Omdat de wetgeving van elk van deze landen kan verschillen van die van Nederland, geeft u door deze website te bezoeken te kennen dat u ermee instemt dat het Nederlands recht van toepassing zal zijn op alle zaken die voortvloeien uit of betrekking hebben op het gebruik en de inhoud van deze website of de via deze website verschafte informatie. U stemt er eveneens mee in dat u zich met betrekking tot zodanige zaken zult onderwerpen aan uitsluitend de in Nederland bevoegde rechter.

  Scheidbaarheid

  Als de gebruiksvoorwaarden van deze website geheel of deels ongeldig worden, blijven de partijen gebonden aan de overige nog geldige bepalingen. De partijen zullen de ongeldige delen vervangen door bepalingen die geldig zijn en waarvan de wettelijke gevolgen zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het ongeldige deel, waarbij rekening wordt gehouden met de inhoud en het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

  Copyright

  Alle inhoud Seeing Me

  RSS